Nepřehlédněte Menu
 Online Podcasty
Právě dohrálo:
Radio Čas
Vysílání Radia Čas

TAJEMNÝ HLAS Radia Čas

Právě jste: Radio Čas  /  TAJEMNÝ HLAS Radia Čas

 

Máme pro vás kupu peněz a ty vám chceme rozdat!

Stačí pozorně nastražit uši a mít po ruce svůj telefon.

Tajemný hlas Radia Čas hrajeme každý den!

Po zaznění signálu ,,Co skrývá Tajemný Hlas Radia Čas?“

Volejte do studia na číslo: 77 66 12 800

Soutěž probíhá každý pracovní den mezi 8. a 18. hodinou. Každý den hrajeme o 5 000 korun, které může posluchač vyhrát v případě, že uhodne, co se skrývá pod naším TAJEMNÝM HLASEM! Jestliže posluchač odpoví špatně, dává šanci dalším volajícím. Ve hře je každý den stále stejná částka, zahrát si o ni můžou posluchači třikrát denně.

Tak neváhejte a zapojte se do hry ještě dnes!

Nalaď si Radio Čas, ať o nic nepřijdeš! 

 

Partneři soutěže:

 

 

 

 

 

PRAVIDLA HRY „TAJEMNÝ HLAS RADIA ČAS“
Na rozhlasové stanici Radio Čas Rock bude v termínu od 1. 1. 2024 do ukončení hry pořadatelem (včetně) realizována hra s názvem „TAJEMNÝ HLAS“ (dále také jen „Hra“). Chcete-li se Hry zúčastnit, přečtěte si, prosím, nejdříve pozorně tato Pravidla hry „TAJEMNÝ HLAS“, děkujeme!
Pořadatel Hry:
Pořadatelem a organizátorem Hry je společnost Radio Čas s.r.o., IČ: 25817183, se sídlem: Karla Svobody 130, Ostrava – Plesná, 72527, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.C 18963, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher) (dále také „Pořadatel“).
O co hrajeme:
Každý soutěžní den o 5000,- Kč (dále také jen „výhra“)
Systém Hry:
Během doby trvání hry (1.1. 2024 – ukončení soutěže pořadatelem) v éteru Radia Čas odkrýváme každý den jeden tajemný hlas (upravený hlas známé osobnosti). Soutěžící se tedy může zapojit do hry tak, že poslouchá Radio Čas a po výzvě moderátora se dovolá do studia jako třetí v pořadí a zodpoví správně soutěžní otázku – uhodne náš tajemný hlas (jméno známé osobnosti, jejíž upravený hlas v daný den hledáme). Soutěž probíhá každý den od 8:00 do 18:00. Po každém správně uhodnutém tajemném hlasu vzejde jeden vítěz, kterému Radio Čas poskytne částku, o kterou se soutěží (5000,-) jako výhru. Každý soutěžící svou účastí ve hře potvrzuje souhlas se zpracování osobních údajů. Přímý vítěz této soutěže může být každý soutěžní den pouze jeden. Každý soutěžící má v jeden soutěžní den pouze jeden pokus! Denně se soutěží pouze 3x.
Podmínky účasti ve Hře:
Zúčastnit Hry se může ten, kdo:
• má trvalé bydliště na území České republiky
• účastník, který již v soutěži vyhrál, se může znovu zúčastnit až za 60 dní po předešlé výhře
• v herní den, kdy se Hry zúčastní, není mladší 18 let.
Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, osoby, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Hře a v neposlední řadě osoby, které tuto soutěž již jednou vyhrály (znovu je možné se zapojit až za 60 dní po předešlé výhře). Účastí ve Hře (tj. zapojením se do hry zavoláním po výzvě do studia účastníci projevují souhlas s tím, že v případě výhry smí Pořadatel bezúplatně využít jejich jméno a příjmení a pořídit a využít obrazové a/nebo zvukové záznamy týkající se účastníka a projevy osobní povahy účastníka (fotografie, písmo, hlas apod.) pro účely propagace rozhlasové stanice Čas, Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her nebo obdobné reklamní účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.
Předání výher:
Předání výhry proběhne dle osobní domluvy s vítězem naší soutěže. Výherce není povinen výhru přijmout. Na získání výhry v této Hře není právní nárok. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhra není vymahatelná. Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel Hry: Pravidla Hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.casradio.cz . Účastníci jsou povinni se s pravidly seznámit a účastí ve Hře tj. přečtením pravidel
na webu www.casradio.cz, projevují vůli být jimi vázáni.
Oprávnění pořadatele:
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla Hry, případně Hru předčasně ukončit nebo prodloužit. Pořadatel si zejména vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty a právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve Hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se jeho právní úpravou.
Osobní údaje / GDPR:
Pořadatel bude, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa pro doručení výhry po nezbytně nutnou dobu za účelem realizace své povinnosti poskytnout výherci výhru a povinností v oblasti vedení účetnictví a daní. Osobní údaje výherce/ů v rozsahu jméno a příjmení, fotografie, audio záznam hlasu nebo audiovizuální záznam výherce je Pořadatel oprávněn zpracovávat pro marketingové účely spočívající v
propagaci rozhlasové stanici Radio Čas, společnosti Pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her, a to nejdéle po dobu 10 let od posledního dne doby Hry. Pořadatel považuje využití těchto údajů za svůj oprávněný zájem. Osobní údaje účastníků Hry bude Pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR smí pověřit třetí osobu. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí výherci, jakožto subjektu údajů, zejména následující práva:
(i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává a kopii všech
těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
(ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů;
(iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a
souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka
proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo,
že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat
stanovuje právní předpis;
(iv) právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely. Výherci jsou také
oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Svá práva mohou výherci uplatnit u Pořadatele na výše uvedené adrese sídla, příp. na emailové adrese promo@casradio.cz.

Zveřejněno: 1. 1. 2024