Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže

Nalaď si s Rádiem Čas dobrou náladu!

Vytvoř si vlastní koláž a vyhraj! Soutěžíme o ceny v celkové hodnotě 25 000 Kč — vyhraj dobrodružnou noc v zážitkovém hotelu Oroom v hodnotě 5000 Korun!

Aniž byste museli cestovat do dalekých krajin, máte jedinečnou možnost prožít romantické dobrodružství ze sluncem zalité Havany, Japonska, orientální Indie nebo drsného Ruska. A to společně s vaší drahou polovičkou!

A co je třeba udělat?

>>>>>> Štědrý den se blíží, a tak pro vás máme vánoční výzvu! V generátoru teď najdeš vánoční fotky, které můžeš použít pro vytvoření svých koláží. Pokud chceš vytvořit něco originálnějšího, stále je tu možnost vyfotit svou vlastní vánoční fotku a nahrát ji do generátoru!

Tentokrát to zní jako výzva, ale my na vás, Časáci, spoléháme a hlavně — jsme v tom s vámi. Sledujte nás na Facebooku, kde sdílíme naše vlastní koláže. Pojďme si v téhle době společně dělat legraci.

Pokud ještě nevíš, jak Generátor dobré nálady používat, tady najdeš, jak na to.

Použití Generátoru dobré nálady má své limity, proto prosím buďte ohleduplní. Za Radio Čas a Mediální Skupinu POHODA se distancujeme od jakýchkoliv projevů rasismu, násilí, nenávisti nebo pornografie ve vlastních fotkách v aplikaci Generátoru dobré nálady. Radio Čas nenese žádnou odpovědnost za koláže vygenerované na této stránce www.radiocas.cz/dobra-nalada. Vytvořené koláže sdílené na Facebook, které porušují zásady komunity Facebooku, sdílíte na vlastní odpovědnost. V případě porušení zásad komunity může být váš příspěvek viditelný jen pro vás, v horším případě může být váš účet zabanován nebo trvale odstraněn. Pravidla užití aplikace  “Generátor dobré nálady” jsou platná od 13. 12. 2021. Děkujeme, že se si s námi zpíváte, tvoříte a soutěžíte.

Kompletní pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže
„S partnerem Generátoru dobré nálady.“ (dále jen „soutěž“). 

1. Pořadatel soutěže: Pohoda Media Services s.r.o.

Ostrava – Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, Česká republika

2. Termín konání soutěže​: Soutěž bude probíhat v termínu od 20. 12. 2021 do 27. 12. 2021.

3. Účast v soutěži: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen„účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky této soutěže. 

4. Princip soutěže: Soutěž bude probíhat v termínu od 20. 12. 2021 do 27. 12. 2021 a to výlučně na facebookovém profilu Pořadatele na adrese: https://www.facebook.com/casradio.cz. Pro účast v soutěži nahrajte do komentářů pod soutěžní příspěvek koláž s vánoční tematikou z Generátoru dobré nálady. Fotku můžete vygenerovat přímo z galerie vánočních fotek v generátoru nebo vyfotit vlastní, kterou do generátoru nahrajete. Vybranou fotku pak doplňte o váš oblíbený song z našeho playlistu. Vytvořenou koláž si uložte, nahrajte do komentářů pod soutěžní příspěvek na Facebooku Radia Čas a staňte se jedním z 5 výherců.

Ze soutěže vzejde 5 výherců – konkrétně 5 náhodně vylosovaných soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže.

Na soutěžní otázku je možné odpovědět se pouze v soutěžním příspěvku – odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do vyhodnocení zařazeny. Uživatel může vyhrát v dané soutěži pouze jednu výhru.

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku. 

5. Výhry v soutěži: 5x pobyt v hodnotě 5 000 korun na návštěvu zážitkového hotelu Oroom. ​Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která je do soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

6. Vyloučení ze soutěže: Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící, kteří jsou součástí tzv. “herní mafie”. Tedy všechny profily bez profilové fotografie, s uzamčenými profily nebo profily, které mají na zdi pouze soutěžní příspěvky a nevykazují žádné známky reálného používání sociální sítě Facebook. Příspěvky od těchto profilů nebudou do soutěže vůbec zařazeny. Ze soutěže jsou také vyloučeni zaměstnanci Pohoda Media Services s.r.o a jejich rodinní příslušníci. 

7. Vyhlášení výherců a předání výher: Výherce soutěže bude vyhlášen maximálně do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, a to na stránce: https://www.facebook.com/casradio.cz/ u soutěžního příspěvku. Pořadatel kontaktuje výherce pomocí soukromé zprávy na Facebooku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od vyhlášení a požádá výherce o sdělení adresy, jména a příjmení. Po sdělení informací pořadatel odešle výhru do 14 prac. dnů. Neodpoví-li výherce na pořadatelem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne odeslání zprávy o výhře Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru a ta nebude zařazena zpět do soutěže. 

8. Práva a povinnosti Pořadatele: Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit a to tak, že změnu/ukončení vyhlásí na facebooku Radia Čas – https://www.facebook.com/casradio.cz/ Žádnou z výher či účasti v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výsledku této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zpracování osobních údajů: Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa na Facebooku, adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/casradio.cz/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách https://www.facebook.com/casradio.cz/ mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. 

10. Závěrečná ustanovení​: Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na https://www.facebook.com/casradio.cz/ Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/casradio.cz/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“).

10. Závěrečná ustanovení​: Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na https://www.facebook.com/casradio.cz/ 

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky. 

V Ostravě, dne 20. 12. 2021 Pohoda Media Services s.r.o.

Zpět na začátek