„CHYŤTE ŠOTKA“ S RADIEM ČAS

Právě jste: Radio Čas  /  Na Moravě žijeme s Vámi  /  „CHYŤTE ŠOTKA“ S RADIEM ČAS

S prvním letním dnem jsme odstartovali zcela novou ranní soutěž  „CHYŤTE ŠOTKA“ S RADIEM ČAS.

Šotek- ten malý zlobivý mužíček nám trochu „úřadoval“ v hudebním archivu a některé písničky nahrál pozpátku:((

CHYTIT ŠOTKA ale můžete snadno – když uhádnete z puštěné ukázky jak NÁZEV PÍSNIČKY, tak JMÉNO INTERPRETA, ŠOTEK je v pasti- a vy za každou správnou odpověď odpověď získáváte 500 KORUN- takže si start nového dne můžete zpříjemnit rovnou TISÍCIKORUNOU.

V soutěži zazní jak známé české, slovenské, tak slavné zahraniční písničky a hrajeme každé všední ráno po půl osmé !!! Nemusíte se nikde registrovat, stačí jen zavolat 776 612 800 a výhra může být vaše!!! Aby se dostalo na co nejvíce z vás, tak soutěžit lze 1x za 60 po sobě jdoucích dnů.  Každý výherce se musí prokázat unikátním telefonním číslem a ČÍSLEM ÚČTU (v případě zasílání finanční výhry právě na účet – nelze zasílat výhru na účty patřící již jiným osobám).

Těší se na Vás ranní dvojka radia Čas ZUZKA a ROMAN.

 

Více také v herním řádu. Hra je hra – pravidla musí být 🙂

 

Herní řád soutěže s názvem: „Máme rádi Moravu s Radiem Čas“

  1. Vyhlašovatelem soutěže Máme rádi Moravu s Radiem Čas o hotovost 500 + 500Kč a věcné ceny (dále jen „Soutěž“) je společnost JUKE BOX, spol. s r. o., se sídlem Ostrava – Plesná, K. Svobody 130/95, PSČ 725 27, IČ: 25396676, která je provozovatelem vysílání stanice Radio Čas, (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku, v platném znění. Soutěž je vyhlašována prostřednictvím rozhlasového vysílání stanice Radio Čas.
  2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. Účast v této Soutěži není omezena věkem. V případě výhry nezletilého, převezme výhru jeho zákonný zástupce. Účastí v této Soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má Pořadatel Soutěže právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v této Soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetu Pořadatele Soutěže. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné ani směnitelné. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastí v Soutěži každý účastník dává Pořadateli Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a 40/1995 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání výhry v Soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let a s jejich zpřístupněním jednotlivým pobočkám České pošty za účelem ověření totožnosti výherce a předání výhry.
  3. Soutěž probíhá ve vysílání Radia Čas od 21.6.2018 (včetně) ve všední dny mezi 7:00 – 8:00  (vyjmuty jsou víkendy, státem uznané svátky, dny pracovního klidu apod.)
  4. Pravidla Soutěže: posluchači jsou vyzváni, aby se se po zvukovém signálu „Chyťte šotka volejte právě teď 77 66 12 800“ dovolali do studia Radia Čas. Soutěžící, který se dovolá jako první po signálu, se může účastnit soutěžního kola. Soutěžící je účasten od okamžiku, kdy jej moderátor uvede do vysílání. Pokud by po této době došlo k přerušení signálu nebo k dalším technickým překážkám, je kolo ukončeno, jakoby proběhlo s výsledkem, že soutěžící nesplnil podmínky soutěžního kola. Moderátor soutěžícímu pustí hudební ukázku, která je pozpátku. Pokud soutěžící uhodne jméno písničky, získává 500 Kč. POkud soutěžící uhádne jméno interpreta obdrží 500 Kč. Soutěžící může tedy získat až 1000 Kč.  V případě, že bude chtít Pořadatel Soutěže k finanční částce kdykoliv přidat i věcnou bonusovou cenu, může tak učinit, o bonusové ceně bude soutěžícího informovat moderátor. Soutěžící se může Soutěže účastnit pouze 1 x za 60 po sobě jdoucích dnů (i v případě, že se mu nepodařilo získat žádnou z cen). Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Soutěžní kolo je po jedné odpovědi ukončeno, další volající v pořadí již nesoutěží. Výhry se nesčítají pro další kola. Výherce bude telefonicky kontaktován Pořadatelem Soutěže a domluví se na předání výhry, případně si domluví předání během rozhovoru s moderátorem po soutěžním kole. Finanční výhry budou (po domluvě) odesílány výhercům na bankovní účet, popř. prostřednictvím České pošty. Výherce bere na vědomí, že Radio Čas může pořídit audiovizuální záznam z předání výhry. Pořadatel si vyhrazuje odeslat výhry do 14 dnů od data výhry. Nepřevzaté ceny v sídle Radia Čas na Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, propadají do 30 dnů bez náhrady. Řádné předání výher dle herního řádu zajišťuje Radio Čas. Nárok na výhru je nepřenosný.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit, nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, věcnou cenu není možné směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena.
  7. Herní řád je k nahlédnutí v hlavním sídle rozhlasové stanice: Radio Čas, Stavební 992, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 a na webových stránkách rádia www.casradio.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny Pořadatele Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel.

Tento herní řád nabývá platnosti 21.6.2018, postupuje se podle něj s účinností od 21.6.2018.

V Ostravě, dne 21.6.2018.

Ing. Roman Jeřábek, MBA
výkonný ředitel
Radio Čas